Nederlands

Authoritative original in Englisch

Geachte mevrouw ... // Geachte meneer ...,

Onze organisaties komen op voor kinderrechten, kinderbescherming, preventie van kindermisbruik en de zorg voor slachtoffers van kindermisbruik. Middels dit schrijven willen wij graag onze visie op Ontwerp-Richtlijn 2010/64 (COM 2010/94) - het Angelilli Rapport - met u delen.

Het beschermen van kinderen omvat ook het beschermen van hun toekomst. Het stimuleren van een bloeiende en open maatschappij levert het meest gezonde klimaat voor een kind om in op te groeien en in te leven.

Het welslagen van een open maatschappij berust op basale democratische principes. Eén daarvan is de rechtsstaat. Daarin dient een regering te handelen binnen en volgens de wet. Wij stellen dat zelfregulering vanuit de regering, door middel van buitenrechtelijke regelingen met de private sector, een aantasting van fundamentele rechtsprincipes kan inhouden. Zulke "zelfregulering" [1] is bovendien inherent ondemocratisch, omdat bevoegdheden van de uitvoerende macht worden uitbesteed aan organisaties die niet gebonden zijn aan eisen van publieke controle, transparantie en een correcte procesgang.

Elke door een regering getroffen maatregel moet passend, noodzakelijk en proportioneel zijn. Vooralsnog heeft niemand aangetoond dat internetfiltering voldoet aan deze drie criteria.

Filteren voorkomt de verspreiding van afbeeldingen van kindermisbruik op internet niet. Bovendien zal het systeem van filters dienen als waarschuwingssysteem voor criminelen die zulk materiaal verspreiden. Zodra een website gefilterd wordt, dient dit als een waarschuwing dat hun activiteiten opgevallen zijn. Dit staat nog los van het onvermijdelijke lekken van de lijst met verboden adressen, met een Gouden Gids voor kwaadwillenden als gevolg.

Daarnaast stellen wij dat het filteren van het internet disproportioneel is. Om de voorgestelde maatregel te implementeren, dienen de fundamentele technische eigenschappen van het internet aangepast te worden. Het voorgestelde beleid biedt geen enkel voordeel, buiten het voorkomen dat argeloze internetgebruikers toevallig aan de beelden blootgesteld worden. In weerwil van deze ineffectiviteit moet, om de maatregel te kunnen implementeren, het voor het functioneren van een democratische maatschappij essentiële grondrecht op communicatievrijheid in gevaar gebracht worden.

Behalve ineffectief, is blokkeren ook niet noodzakelijk. Banken zijn in staat om webpagina's waarop klanten bestolen worden in vier tot acht uur van het internet te laten halen, ongeacht waar ter wereld deze pagina's zich bevinden. Wij begrijpen niet waarom het tot wel dertig dagen kan duren, voordat een webpagina met afbeeldingen van kindermisbruik wordt verwijderd. Het daadwerkelijk verwijderen van beelden van kindermisbruik lijkt dan ook weinig internationale prioriteit te hebben.

Er is een wereldwijde consensus over de illegaliteit van beelden van kindermisbruik: 142 landen hebben het "Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography" onderschreven, en 188 landen werken samen in Interpol (ICPO) om seksueel misbruik van kinderen te bestrijden. Desondanks blijken er toch keer op keer problemen te zijn op het gebied van internationale samenwerking bij het bestrijden van dit materiaal.

Wij pleiten er dan ook voor om ervoor te zorgen dat, in plaats van het materiaal te verstoppen achter een filter dat eenvoudig te omzeilen is, de internationale samenwerking versterkt en verbeterd wordt.

De heer Underbjerg van het Danish National High Tech Crime Centre verklaarde, tijdens een hoorzitting in het Duitse parlement, dat Denemarken is gestopt met het aan de Verenigde Staten rapporteren van onderhavige webpagina's. In plaats daarvan heeft Denemarken ervoor moeten kiezen om de websites te blokkeren: "We hebben 126 domeinnamen aan de Verenigde Staten gerapporteerd zodat er een 'take down' kon plaatsvinden. Deze rapportages hadden nagenoeg geen effect, omdat de bestrijding geen of weinig prioriteit heeft." Filtering wordt in Denemarken als substituut voor verwijdering gebruikt en concrete actie blijft uit.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het filteren van websites niets meer is dan een excuus om geen echte actie te hoeven ondernemen. Filtering zal ook een nadelig effect hebben op de prioritering van andere activiteiten om kindermisbruik tegen te gaan. Wij vrezen dat de ernstige problemen niet daadwerkelijk aangepakt zullen worden.

Vanuit onze ervaringen met slachtoffers van kindermisbruik willen we één ding helder maken: niemand mag een excuus hebben geen echte actie te ondernemen.

Hoogachtend,Christian Bahls, chairman
MOGiS eV - A Voice for Victims
founded in 2009 as "victims of sexual abuse against Internet blocking"


Jakub Śpiewak, president
Fundacja Kidprotect.pl
protecting children on- and offline, also helping victims of sexual abuse


Latifa Bennari, president
Association L'Ange Bleu
child protection, help for victims and therapies for pedosexuals to prevent abuse[1] "Zelfregulering" is een verkeerde term in het onderhavige geval. Niet zozeer de klant, maar de overheid en de internet service provider reguleren van buitenaf de verhouding tussen klant en de aanbieder van informaties op websites.